اولین نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور از دی ماه 1388

طراحی سایت اصفهان
نرم افزار CRM

دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پیمانکاران دارای حداقل صلاحیت پایه 4 ساختمان و 4 تاسیسات دعوت به همکاری می نماید
سازمان نوسازی و بھسازی شھر اصفھان در نظر دارد اجرای اسکلت فلزی ( به وزن تقریبی 160 تن) پروژه 11A واقع در میدان امام علی (ع) اصفھان را به مناقصه می گذارد
شھرداری بروجن در نظر دارد نسبت به تھیه طرح اجرایی میدان جھاد - میدان عبادت و طرح مجتمع تجاری اداری زمین شھرداری واقع در سه راه شرکت فرش از طریق مسابقه اقدام نماید
دانشگاه تفرش درنظر دارد پروژه تکمیل ساختمات کلاس ھای خود را با مشخصات و شرایط زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
شرکت فن آوا ماھواره (سهامی عام) در نظر دارد جھت اجرای پروژه ساختمانی ایستگاه زمینی و تله پورت ماھواره ای خود با مشخصات ذیل اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت نماید
 تلفن : 03195018095
 موبایل : 09197039937
 فاکس : 03195018098
 سامانه پيامک : 3000881075239
 آدرس دفتر مرکزی : اصفهان -خيابان حکيم نظامي سنگ تراشهاي شرقي کوي مهتاب پلاک 5